Aspö Tennisklubb Villkor

GDPR Policy

Aspö Tennisklubb värnar om din personliga integritet. Denna policy förklarar hur Aspö Tennisklubb samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss. Du kan alltid kontakta oss för frågor om integritets- och dataskydd.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss eller som vi samlar in:
 • När du deltar i verksamhet som vi arrangerar eller att du använder våra digitala tjänster, köp av produkt eller bokningar.
 • Person- och kontaktinformation: namn, födelsedatum, faktura- leveransadress, epostadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer.
 • Historisk information: ditt deltagande i verksamhet, dina synpunkter, köp av tjänst/produkt, betalnings och kredithistorik.
 • Laglig grund för behandling

  Åtminstone en av följande grunder för laglighet kommer att bestå:
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller för att ge dig information innan ett sådant avtal ingås;
 • behandlingen är nödvändig för att vi ska fullgöra en rättslig förpliktelse (t ex bokföring);
 • behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vår berättigade intressen under förutsättning att dina intressen eller rättigheter och friheter inte väger tyngre;
 • Vad gör vi med informationen?

  All data används för att tillhandahålla vår verksamhet samt utföra våra tjänster. Aspö Tennisklubb behandlar personuppgifterna för att lagligen kunna utföra vårt åtagande och varför behandlingen är nödvändig:
 • Administration av ditt deltagande i verksamhet, köp av produkt och din betalning.
 • Följa tillämplig lagstiftning för att utföra riskanalys, riskhantering och förhindra bedrägeri.
 • Följa tillämplig lagstiftning för bokföring och skattelagstiftning.
 • Kommunicera med dig.

 • Aspö Tennisklubb kan behöva kommunicera med dig för att både ge och få mer information.
 • Hur kan vi komma att delge din information?

 • Din information kommer inte att delges tredje part, överföras till ett tredjeland eller någon internationell organisation.
 • All information stannar hos Aspö Tennisklubb förutom när det finns lagligt krav från myndighet, som kan innebära att vi måste delge myndighet vissa uppgifter. Vi kan även få hjälp av konsulter för bokföring och skattedeklaration.
 • Hur länge sparar vi dina uppgifter?

 • Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtagande gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider (t ex betalningar och kvitton för bokföringsändamål). Åtagande kan även bestå av önskad information från oss.
 • Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Du har rätt att få tillgång av dina uppgifter, du har rätt till att få rättelse av felaktiga uppgifter, du har rätt att till att bli raderad i vårt register och få begränsning av behandling. Du har även rätt till dataportabilitet, d v s att få ut i ett strukturerat och maskinläsbart format de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss.
 • Det kan finnas legala hinder om omedelbar radering pga. bokförings- och skattelagstiftning, konsumenträttslagstiftning. När hinder uppstår kommer vi att blockera övrig information.
 • Ändringar i Policyn

  Aspö Tennisklubb förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

  Kontakta oss.

 • Om du har frågor/önskemål/begäran kan du kontakta oss genom epost, se https://www.aspotennisklubb.se/
 • Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss som ovan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen.

 • Aspö Tennisklubb
  Thomas Larsson
  2020-08-15